Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32109
Title: Phân tích xác suất dừng hệ thống vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng vô tuyến
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Keywords: Vô tuyến nhận thức
Thu thập năng lượng vô tuyến
Nguồn phát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03+04 .- Tr.26-33
Abstract: Bài báo này nghiên cứu hệ thống vô tuyến nhận thức sử dụng kỹ thuật thu thập năng lượng từ nguồn phát năng lượng là máy phát của mạng sơ cấp và một nguồn ngoài độc lập. Nút nguồn phát dữ liệu của mạng thứ cấp không có năng lượng lưu trữ mà sử dụng năng lượng thu thập từ hai nguồn phát năng lượng linh hoạt để cung cấp cho các hoạt động truyền phát thông tin. Chúng tôi đã đề xuất phương pháp để phân tích xác suất dừng chính xác của hệ thống và biểu diễn dưới dạng tường minh. Kết quả mô phỏng đã xác nhận tính chính xác của kết quả phân tích và chỉ ra công suất máy phát sơ cấp và vị trí của mạng thứ cấp ảnh hưởng tới hiệu năng hệ thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32109
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.