Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32115
Title: Đánh giá hiệu năng các thuật toán theo vết đối tượng chuyển động
Authors: Nguyễn, Lương Nhật
Đào, Duy Liêm
Keywords: EKF
PF
UKF
Theo vết đối tượng chuyển động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03+04 .- Tr.34-41
Abstract: Theo vết đối tượng đóng một vai trò quan trọng trong các hệ thống giám sát. các kết quả theo dõi và dự đoán chính xác sẽ giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu các thuật toán theo vết đối tượng di chuyển trong video. Trước tiên, các đối tượng chuyển động được phát hiện theo thuật toán trừ nền. Sau đó, bộ lọc được áp dụng cho mọi đối tượng chuyển động để có được vị trí dự đoán. Các bộ lọc được áp dụng bao gồm: bộ lọc Kalman mở rộng (EKF Extended Kalman Hilter), bộ lọc Kalman có chọn lọc (UKT Unscented Kalman Filter) và bộ lọc hạt (PF Particle Filter).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32115
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.