Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32172
Title: Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Cao, Văn Thanh
Cao, Thị Thu Trang
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Tín ngưỡng
Tôn giáo
Văn kiện Đại hội XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 271 .- Tr.21-27
Abstract: Quan điểm về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng được thể hiện ở tất cả các kỳ Đại hội. Tại Đại hội lần thứ XII. Có quan điểm nhất quán, xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng được tiếp tục khẳng định, nhưng cũng có quan điểm, chủ trương được bổ sung, phát triển phù hợp với giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thực hiện. Đó là, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32172
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
15.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.