Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32223
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tổng hợp nano bạc bằng Trichoderma Asperellum
Authors: Nguyễn, Phúc Quân
Ngô, Anh Thy
Nguyễn, Minh Lý
Trần, Công Khánh
Keywords: Nano bạc
Trichoderma asperellum
R. solanacearum
Tổng hợp nano bạc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng;Số 35(04) .- Tr.14-19
Abstract: Tổng hợp nano bạc (AgNPs) bằng phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm so với các phương http://jse.ued.udn.vn/ pháp tổng hợp hóa học và vật lí, đặc biệt là tính thân thiện với môi trường và đang được chú trọng nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu đã trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tổng hợp AgNPs từ 2 chủng vi nấm Trichoderma asperellum. Kết quả cho thấy, AgNPs được tổng hợp có kích thước trong khoảng 2-7 nm. Bổ sung citric acid với nồng độ 10 g/l vào giai đoạn ủ sinh khối vi nấm và nước cất cho phép tăng hiệu suất tổng hợp AgNPs lên đến 1,8 lần. Lắc hỗn hợp dịch lọc và AgNO₃ với tốc độ 140 vòng/phút trong 120 giờ không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng hợp AgNPs. Dịch AgNPs tổng hợp từ chủng T. asperellum r1 có khả năng ức chế sự sinh trưởng cao nhất đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh E. coli và R. solanacearum.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32223
ISSN: 1859-4603
Appears in Collections:Khoa học Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.