Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3225
Title: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc
Authors: Trịnh, Thị Thủy
Keywords: Bảo tồn
Phát huy
Bản sắc văn hóa
Dân tộc thiểu số
Vùng miền núi phía Bắc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 01 .- Tr.52-55
Abstract: Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, những luồng văn hóa khác nhau nhanh chóng xâm nhập vào đời sống xã hội, gây ảnh hưởng, tác động nhiều chiều đến văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3225
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.