Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32340
Title: Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá khoang cổ (Amphirion ocellaris Cuvier,1830) với các hàm lượng arachidonic acid khác nhau
Authors: Hứa, Thái Nhân
Lê, Quốc Quá
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá việc bổ sung Arachidonic acid (ARA) vào thức ăn nuôi vỗ cá khoang cổ bố mẹ nhằm cải thiện chất lượng sinh sản của cá khoang cổ và đồng thời nâng cao tỷ tệ sống trong quá trình ương từ cá bột lên giống.Thí nghiệm được bố trí gồm 3 nghiệm thức với các hàm lượng ARA khác nhau (i) đối chứng, (ii) 0,6% ARA, (iii) 1,2% ARA. Mỗi nghiệm thức gồm 5 cặp, ở độ mặn là 30 ‰. Thí nghiệm được thực hiện 75 ngày (45 ngày nuôi vỗ và quan sát sinh sản và 30 ngày ương từ cá bột lên giống). Kết quả cho thấy sau 45 ngày thí nghiệm, nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức ARA 1,2% được 6 lần sinh sản và 4 lần sinh sản ở nghiệm thức ARA 0,6%. Số lượng trứng và chiều dài trứng dao động trong khoảng 431-436 trứng/lần sinh sản và 2,1-2,25mm cao nhất ở nghiệm thức ARA 1,2% và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng. Sau khi sinh sản, chiều dài cá bột ở các nghiệm thức dao động 2,91-3,91mm, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm thức ARA 1,2%. Cá sau 20 ngày tuổi và 30 ngày tuổi có chiều dài dao động khoảng 9,97-12,86mm và 19,35-23,4mm cao nhất ở nghiệm thức ARA 0,6% nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng và không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức ARA 1,2%.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32340
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
552.56 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.