Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32340
Nhan đề: Thử nghiệm nuôi vỗ thành thục cá khoang cổ (Amphirion ocellaris Cuvier,1830) với các hàm lượng arachidonic acid khác nhau
Tác giả: Hứa, Thái Nhân
Lê, Quốc Quá
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá việc bổ sung Arachidonic acid (ARA) vào thức ăn nuôi vỗ cá khoang cổ bố mẹ nhằm cải thiện chất lượng sinh sản của cá khoang cổ và đồng thời nâng cao tỷ tệ sống trong quá trình ương từ cá bột lên giống.Thí nghiệm được bố trí gồm 3 nghiệm thức với các hàm lượng ARA khác nhau (i) đối chứng, (ii) 0,6% ARA, (iii) 1,2% ARA. Mỗi nghiệm thức gồm 5 cặp, ở độ mặn là 30 ‰. Thí nghiệm được thực hiện 75 ngày (45 ngày nuôi vỗ và quan sát sinh sản và 30 ngày ương từ cá bột lên giống). Kết quả cho thấy sau 45 ngày thí nghiệm, nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức ARA 1,2% được 6 lần sinh sản và 4 lần sinh sản ở nghiệm thức ARA 0,6%. Số lượng trứng và chiều dài trứng dao động trong khoảng 431-436 trứng/lần sinh sản và 2,1-2,25mm cao nhất ở nghiệm thức ARA 1,2% và thấp nhất ở nghiệm thức đối chứng. Sau khi sinh sản, chiều dài cá bột ở các nghiệm thức dao động 2,91-3,91mm, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) giữa các nghiệm thức và cao nhất ở nghiệm thức ARA 1,2%. Cá sau 20 ngày tuổi và 30 ngày tuổi có chiều dài dao động khoảng 9,97-12,86mm và 19,35-23,4mm cao nhất ở nghiệm thức ARA 0,6% nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng và không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức ARA 1,2%.
Mô tả: 15tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32340
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
552.56 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.