Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32342
Title: Ảnh hưởng của bổ sung bacillus sp lên hiệu quả sử dụng thức ăn và chuyển hóa nitơ trong hệ thống tuần hoàn aquapoic kết hợp tôm thẻ (Liptopennaeus vannamei) và rau muống (Ipomoea aquatica)
Authors: Hứa, Thái Nhân
Thái, Chung Tiến
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của bổ sung vi khuẩn Bacillus sp lên hiệu quả sử dụng thức ăn và chuyển hóa nitơ trong hệ thống aquaponic kết hợp tôm thẻ chân trắng (Litopennaeus vannamei) và rau muống (Ipomoea aquatic). Thí nghiệm được thực hiện gồm 4 nghiệm thức (NT) với các mật độ B clausii khác nhau gồm: NT1 là đối chứng không bổ sung B. clausii, NT 2 bổ sung B. clausii với mật độ 103CFU/g thức ăn, NT3 bổ sung B. clausii với mật độ 105CFU/g thức ăn, NT 4: bổ sung Bacillus sp với mật độ 108CFU/g thức ăn. Tôm có khối lượng trung bình ban đầu là 0,414g/con được nuôi trong bể composite 350L với độ mặn 5‰. Thời gian thí nghiệm là 60 ngày. Rau có mật độ là 100 rọ rau/m2. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng TAN, NO2-N, NO3- N đều nằm trong giới hạn phù hợp cho sự phát triển của tôm và rau, tuy nhiên hàm lượng PO43- lại vượt mức giới hạn bên cạnh đó NO2 ở cuối thí nghiệm giảm và NO3 tăng lên cho thấy sự chuyển hóa đạm của hai nhóm vi khuẩn có lợi trong mô hình, đồng thời một phần hàm lượng Nitrate có thể được hấp thụ bởi rau là tương đối tốt và đặc biệt tốt hơn đối với các nghiệm thức có bổ sung vi sinh. Tăng trưởng về trọng lượng và chiều dài của tôm ở các NT khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) đối với tỷ lệ sống của tôm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05 ), trong đó NT4 cho tỷ lệ sống cao nhất với 92,19% tỷ lệ sống tiếp theo đến NT3 (81,9%) và NT2 (74,29%), thấp nhất là NT1 (62,48%). Kết quả cho thấy năng suất của rau ở các NT tương đối cao và khác biệt không có ý nghĩa thống kê, đạt cao nhất ở NT4 (4,59 kg/m2). Thí nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với rau muống ở NT4 trong hệ thống tuần hoàn aquaponic tăng hiệu quả sử dụng thức ăn đồng thời duy trì chất lượng môi trường nước, tỷ lệ sống tôm, năng suất tôm và rau cao.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32342
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
569.86 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.