Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32405
Title: Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) theo công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và năng suất nuôi tôm càng xanh theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với các mật độ khác nhau là (i) 240 con/m3, (ii) 320 con/m3, (iii) 400 con/m3, và (iv) 480 con/m3, sau mỗi tháng nuôi giảm mật độ còn 1/2 của tháng trước đó, thời gian nuôi là 5 tháng, bể nuôi có thể tích 1 m3, độ mặn 5‰, tôm giống có khối lượng 0,5 g/con, sử dụng rỉ đường để tạo biofloc với tỷ lệ C/N=15. Kết quả nghiên cứu sau 150 ngày nuôi, các chỉ tiêu môi trường và biofloc nằm trong khoảng thích hợp cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt. Tăng trưởng về khối lượng của tôm ở nghiệm thức 1 (22,9±0,84 g/con) cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống và năng suất của tôm ở tháng thứ 5 giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Từ đó có thể kết luận rằng nuôi tôm càng xanh theo công nghệ biofloc ở nghiệm thức 1 là tốt nhất.
Description: 15tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32405
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
976.68 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.