Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32424
Title: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Authors: Phạm, Đi
Keywords: Nền tảng tư tưởng
Quan điểm sai trái
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.3-9
Abstract: Tư tưởng, lý luận là nền tảng để ổn định chính trị và duy trì thể chế chính trị, là chất keo kết dính, cố kết xã hội. Đấu tranh tư tưởng là nhiệm vụ vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài. Bài viết tổng hợp, phân tích thực tiễn và kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, như việc xác định vai trò quan trọng của mặt trận tư tưởng, lý luận; thách thức và một số giải pháp của Trung Quốc trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32424
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.