Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32424
Nhan đề: Một số kinh nghiệm của Trung Quốc trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Tác giả: Phạm, Đi
Từ khoá: Nền tảng tư tưởng
Quan điểm sai trái
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.3-9
Tóm tắt: Tư tưởng, lý luận là nền tảng để ổn định chính trị và duy trì thể chế chính trị, là chất keo kết dính, cố kết xã hội. Đấu tranh tư tưởng là nhiệm vụ vừa có tính trước mắt, vừa có tính lâu dài. Bài viết tổng hợp, phân tích thực tiễn và kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, như việc xác định vai trò quan trọng của mặt trận tư tưởng, lý luận; thách thức và một số giải pháp của Trung Quốc trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32424
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.