Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32425
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên thành thục và sinh sản của cua biển (Scylla paramamnosain)
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Trương, Hoàng Bửu
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên khả năng thành thục và sinh sản của cua biển (Scylla paramamosain). Cua cái có khối lượng trung bình 373±73g mua về từ Cà Mau được bố trí trong hệ thống nước tuần hoàn ở bốn mức nhiệt độ 27-28℃; 30-31℃; 33-34℃ và 36-37℃. Thí nghiệm tiến hành trong bể 500-L ở độ mặn 30‰ với mật độ 5 con/bể (5 lần lặp lại), mỗi con được chứa trong một hộp nhựa riêng biệt. Sau khi nâng nhiệt độ theo các nghiệm thức, cua được cắt mắt tiến hành theo dõi các chỉ tiêu sinh sản. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nghiệm thức 36-37℃ cua chết hoàn toàn sau 14 ngày thí nghiệm. Nghiệm thức 33-34℃ có 4 cua sinh sản nhưng chỉ có một cua đẻ trứng tốt, trứng dính đều, dày lên tất cả các lông tơ của chân bụng. Ở 2 nghiệm thức nhiệt độ 27-28℃ và 30-31℃, sức sinh sản tuyệt đối ở mức nhiệt độ 27-28℃ cao hơn mức nhiệt độ 30-31℃, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các chỉ tiêu sinh sản khác như tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh, sức sinh sản tương đối, thời gian đẻ, khối lượng trứng, tổng số zoea ở nghiệm thức nhiệt độ 27-28℃ và 30-31℃ đều không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nhiệt độ khuyến cáo cho quá trình nuôi vỗ cua mẹ là 27-30℃.
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32425
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.