Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32434
Title: XÂY DỰNG PHÂN HỆ KHÁM CHỮA BỆNH CHO ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BÁC SĨ GIA ĐÌNH THEO KIẾN TRÚC MICROSERVICE
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Trần, Ngọc Tú
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Công nghệ thông tin đóng một vai trò quan trọng trong ngành chăm sóc sức khỏe. Đề tài “Xây dựng phân hệ Khám chữa bệnh trong ứng dụng quản lý hệ thống Bác sĩ Gia đình theo kiến trúc Microservice” đƣợc thực hiện để hỗ trợ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hệ thống này giúp đẩy nhanh quá trình số hóa quy trình y tế và cải thiện khả năng mở rộng của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Để đạt đƣợc hiệu suất tốt hơn, tăng khả năng phục hồi, giảm chi phí và cải thiện khả năng mở rộng, kiến trúc Microservice với Spring Boot và JHipster đƣợc sử dụng để xây dựng hệ thống.
Description: 133 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32434
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.