Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32499
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích mức độ mờ (FEAM) trong đánh giá các tiêu chí tuyển chọn nhân sự của công ty xây dựng
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Keywords: Logic mờ
Phương pháp phân tích mức độ mờ
Nguồn nhân lực
Quản lý dự án
Công ty xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.21-23
Abstract: Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của xã hội và bất kỳ tổ chức sản xuất kinh doanh nào. Kinh nghiệm thực tế cho thấy các công ty xây dựng thành đạt đều chú trọng đến công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện nhân sự. Do đó, việc đánh giá các tiêu chuẩn để lựa chọn nhân sự có năng lực phù hợp với vị trí tuyển dụng là một trong quyết định quan trọng trong sự thành công của bất kỳ công ty xây dựng và kỹ thuật dân dụng nào, Tuy nhiên, các phương pháp đánh giá các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự ở các công ty xây dựng hiện nay thường dựa trên ý kiến chủ quan của hội đồng tuyển dụng, dẫn đến ra quyết định không hợp lý và không phù hợp. Bài báo này đế xuất một cách tiếp cận định lượng mới để đánh giá và xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cho công ty xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp phương pháp phân tích mức độ mờ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32499
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.