Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32510
Title: Ảnh hưởng của định hướng vật liệu đến ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng chịu uốn phẳng
Authors: Lê, Khánh Toàn
Nguyễn, Quang Tùng
Keywords: Ống thổi phồng
Vải kỹ thuật
Hệ số đàn hồi
Biến dạng lớn
Uốn phẳng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.49-53
Abstract: Dầm màng mỏng thổi phồng là một kết cấu nhẹ được cấu tạo từ vải kỹ thuật, được tạo hình thành ống kín và được thổi phồng để đảm bảo khả năng chịu lực. ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng thường được miêu tả qua hai giai đoạn: thổi phồng và chịu lực. Nghiên cứu quá trình thổi phồng dầm màng mỏng cho thấy sự thay đổi kích thước hình học của dầm cũng như sự thay đổi đặc trưng cơ học của vật liệu sau khi được thổi phồng phụ thuộc nhiều vào định hướng của vật liệu. Biểu thức tính hệ số đàn hồi của vật liệu ở trạng thái thổi phồng sẽ được viết, phụ thuộc vào các giá trị đo được ở trạng thái tự nhiên. Áp dụng các hệ số đàn hồi này cho bài toán uốn phẳng dầm màng mỏng thổi phổng góp phần mở rộng được các quan điểm về ứng xử của dầm màng mỏng đã được công bố trước đây [1]. Các kết quả giải tích của bài toán uốn phẳng dầm màng mỏng sẽ được so sánh với kết quả thu được từ chương trình tính toán phần tử hữu hạn 3D.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32510
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.