Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32571
Title: Xác định nhân tố ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công
Authors: Phạm, Hồng Luân
Lê, Nho Tuấn
Keywords: Gói thầu
Nhà thầu thi công
Sức hấp dẫn
Động cơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.127-131
Abstract: Động cơ của nhà thầu là thứ đảm bảo nhà thầu có thể gắn bó và cam kết lâu dài với sự thành công của dự án xây dựng. Nghiên cứu đưa ra một công cụ để khai phá động cơ của nhà thầu, công cụ này sẽ giúp cho chủ đâu tư hiểu được động cơ nhà thầu để chọn ra những nhà thầu có khả năng cam kết lâu dài với dự án, đồng thời hổ trợ nhà thầu chọn ra nhưng gói thầu dự án được đánh giá phù hợp vói động cơ của nhà thầu. Đây là bài báo tiền để để xây dựng mô hình đánh giá Sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công sau này. Dựa trên các nghiên trước đó để xác định các nhân tố được cho là ảnh hưởng tới Sức hấp dẫn của gói thầu, 120 bảng khảo sát được thu về để xác định các nhân tố ảnh hưởng nhất tới Sức hấp dẫn của gói thầu. 25 nhân tố được xếp hạng ảnh hưởng cao nhất được chia làm 4 nhóm Nhóm Sự đạt được từ Mục tiêu nhà thầu, Nhóm Năng lực phẩm chất nhà thầu, Nhóm Đặc điểm dự án, Nhóm Môi trường bên ngoài sẽ được sử dụng trong mô hình đánh giá Sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu trong bài báo sau. Nghiên cứu chỉ ra Nhóm Sự đạt được theo Mục tiêu nhà thầu ảnh hưởng lớn nhất tới Sức hấp dẫn của dự án, tiếp theo lần lược là các nhóm Năng lực phẩm chất nhà thầu, Đặc điểm gói thấu, Môi trường bên ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32571
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.