Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32576
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu
Authors: Hoàng, Hải Bắc
Nguyễn, Văn Hưởng
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Nhân tố tác động
Định hướng giải pháp
Xuất khảu
Thủy sản xuất khẩu
Thị trường EU
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 08 .- Tr.77-87
Abstract: Bài viết trình bày khái quát tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Liên minh Châu Âu (EU) giai đoạn 2010 – 2017 và phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu trên ba khía cạnh: các yếu tố tác động đến cung; các yếu tố tác động đến cầu; các yếu tố hấp dẫn, cản trở. Từ đó, bài viết đưa ra kết luận về các nhân tố ảnh hưởng và định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang EU.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32576
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.07 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.