Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32608
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thuê dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng
Authors: Nguyễn, Liên Hương
Nguyễn, Thế Quân
Keywords: Thiết kế xây dựng
Chi phí tư vấn thiết kế
Định mức chi phí thiết kế
Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí thiết kế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.132-134
Abstract: Bài báo phân tích 17 yếu tố có ảnh hưởng đến chi phí thuê tư vấn thiết kế trong hoại động đầu tư xây dựng. Các yếu tố này được gộp lại thành 3 nhóm, đó là (i) nhóm yếu tố về yêu cầu của chủ đầu tư đối với hoạt động thiết kế, (ii) nhóm yếu tố về dự án đầu tư xây dựng và công trình của dự án, và (iii) nhóm yếu tố về thị trường tư vấn đầu tư xây dựng. Việc xem xét đầy đủ sự ảnh hưởng của các nhân tố này đến chi phí tư vấn thiết kế xây dựng sẽ giúp chủ đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về loại chi phí này, từ đó có giải pháp ước lượng chi phí này phù hợp hơn. Hơn nữa, việc xem xét đầy đủ các nhân tố này có thể góp thêm căn cứ để điều chỉnh phương pháp xác định và cấu trúc hệ thống định mức trong xây dựng về hoạt động tư vấn thiết kế, phù hợp hơn với sự đa dạng của công trình xây dựng và sự cá biệt của hoạt động xây dựng trong từng dự án.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32608
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.