Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32609
Title: Thực nghiệm ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tải trọng động
Authors: Phạm, Đình Trung
Hoàng, Phương Hoa
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Nền Winkler
Nền hai thông số
Nền động lực học
Động lực học của dầm
Hệ dao động di động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.138-143
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là trình bày sự ảnh hưởng của khối lượng nền lên đáp ứng động của dầm chịu tác động của hệ dao động di động thông qua các thông số đặc trưng cho sự ảnh hưởng của khối lượng nền được xác định từ thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy thông số này góp phần trực tiếp vào việc gia tăng khối lượng dao động tổng thể của hệ và từ đó làm thay đổi một cách đáng kể đặc trưng động học của hệ kết cấu bên trên dưới tác dụng của tải trọng động. Vì vậy, sự góp phần của thông số này đã làm gia tăng đáp ứng động trong dầm một cách rõ rệt so với trường hợp bỏ qua sự xem xét ảnh hưởng của thông số này. Do dó, các kết quả thể hiện sự ảnh hưởng của thông số đặc trưng của khối lượng nền được trình bày một cách chi tiết trong nội dung của nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32609
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.