Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32610
Title: Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong thiết kế công trình xanh theo tiêu chuẩn Leed và Lotus
Authors: Nguyễn, Văn Đạo
Phạm, Hồng Luân
Keywords: Ứng dụng mô hình
Thiết kế công trình xanh
Tiêu chuẩn Leed và Lotus
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.135-137
Abstract: BIM (mô hình thông tin công trình) và công trình xanh trong giai đoạn này là hai vấn đề chính đã ảnh hưởng đến ngành xây dựng trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng. Bài báo này, đưa ra một phương pháp giúp tiếp cận BIM vào thiết kế công trình xanh nhằm định hướng người thiết kế công trình đạt theo những tiêu chuẩn về công trình xanh hiệu quả. Phần mềm Revit Autodesk sẽ được sử dụng để mô hình thông tin công trình và nhập sang phần mềm DesignBuilder mô phỏng năng lượng dưới dạng dữ liệu đám mây. Phân tích năng lượng dùng đánh giá lớp vỏ công trình, chiếu sáng, điều hòa không khí và tối ưu hóa phân tích. Ngoài ra, bài báo còn đưa ra mô hình phân tích yếu tố thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến việc ứng dụng BIM vào thiết kế công trình xanh ở Việt Nam. Phần mềm SPSS được dùng để mô tả và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến việc ứng dụng BIM vào thiết kế công trình xanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32610
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.