Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32619
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các nhà thầu xây lắp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế vốn tư nhân tại Việt Nam
Authors: Đào, Văn Huân
Lương, Đức Long
Keywords: Năng Xực cạnh tranh
Đấu thầu quốc tế
PCA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.161-166
Abstract: Bài viết này nhằm mục đích điều tra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến đến năng lực cạnh tranh của các nhà thầu xây lắp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế vốn tư nhân tại Việt Nam thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi và phân tích số liệu thống kê. Quá trình phân tích cho thấy không có sự khác biệt trong cách đánh giá các yếu tố giữa các nhóm tham gia khảo sát Tiến hành xếp hạng các yếu tố theo trị trung bình và phân tích thành tố chính PCA (Principal Component Analysis). Bài báo đã chỉ ra 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các nhà thầu xây lắp trong nước khi tham gia đấu thầu quốc tế vốn tư nhân tại Việt Nam liên quan tới chiến lược Marketing; mối quan hệ với các đơn vị đối tác; kinh nghiệm thi công; kỹ thuật thi công; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường; quản lý nhân sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32619
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.