Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32625
Title: Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay
Authors: Phạm, Xuân Mỹ
Keywords: Xây dựng văn hóa lãnh đạo
Hệ thống chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 08 .- Tr.35-38
Abstract: Xây dựng văn hóa chính trị trong điều kiện Đảng cầm quyền, cụ thể là xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là vấn đề quan trọng vừa có ý nghĩa cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32625
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.