Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32639
Title: Ứng dụng xây dựng tinh gọn trong quản lý dự án thiết kế - thi công tại Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình hóa thông tin xây dựng (BIM) và last planner system (LPS)
Authors: Phạm, Hồng Luân
Nguyễn, Duy Hoàng
Keywords: BIM
Xây dựng tinh gọn
LPS
Quản lý dự án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.178-182
Abstract: Bằng việc thống kê những yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của dự án tại Việt Nam qua các nghiên cứu trước, bài báo đã đề xuất cách thức ứng dụng quản lý tinh gọn bằng cách phối hợp BIM và LPS cho từng công việc cụ thể trong các giai đoạn của sản phẩm xây dựng: thiết kế ý tưởng, thiết kế kĩ thuật, bản vẽ thi công, thi công, bàn giao và bảo trì. Áp dụng trong việc quản lý một dự án Thiết kế - Thi công thực tế, bài báo đã mô tả từng bước vận hành hai công cụ nói trên trong các lĩnh vực quản lý: thời gian, chi phí, chất lượng, thông tin, rủi ro và cung ứng vật tư. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để áp dụng trong các dự án khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32639
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.