Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32648
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc anh
Nguyễn, Anh Thư
Keywords: Chi phí xây dựng
Vượt chi phí
Nhà thầu nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.193-198
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc điều tra, thảo luận và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam. Sau khi phân tích thành tố PCA và đánh giá các yếu tố, kết quả cho thấy nguyên nhân gây vượt chi phí xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam bao gồm năm nhóm nhân tố liên quan như: chủ đầu tư, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ và nhà cung cấp, sự quản lý của Nhà nước, và nhân tố liên quan đến công trình, và đề xuất các giải pháp hạn chế vượt chi phí xây dựng, nâng cao lợi nhuận của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32648
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.