Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32653
Title: Các tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến việc lựu chọn khu vực ưu tiêu đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Hoài Vũ
Lương, Đức Long
Keywords: Hệ thống xử lý nước thải
Tiêu chí
Thành phố Cao Lãnh
EFA
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.204-208
Abstract: Nhằm giải quyết các khó khăn của địa phương, như là: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước mặt cho địa phương; Hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm của nguồn nước thải; Phát triển đô thị theo hướng bền vững và đảm bào cảnh quan chung cho các đô thị; Nâng cao cuộc sống của nhân dân đối với khu vực đô thị; Giải quyết được bài toán khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải. Việc lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh là thật sự cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững. Bài báo này trình bày kết quả cuộc khảo sát về các tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Cuộc khảo sát được thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát và phân tích số liệu thống kê. Kết quả khảo sát đã xếp hạng được các tiêu chí ảnh hưởng đến việc lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Bên cạnh đó, thông qua các phương pháp phân tích nhân tố chính, bài báo đã chỉ ra các nhóm tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải có liên quan đến môi trường, kinh tế, văn hóa - xã hội và nhóm các tiêu chí khác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32653
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.68 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.