Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32681
Title: Cơ cấu tổ chức trong các trường đại học công lập theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học
Authors: Nguyễn, Ngọc Sơn
Keywords: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học
Bất cập
Tổ chức quản lý trường đại học
Hội đồng trường
Hiệu trưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 16 .- Tr.29-35
Abstract: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012 hiện đang được soạn thảo. Một trong những cơ sở quan trọng khi xây dựng Dự án luật này là những định hướng từ Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được Ban Chấp hành trung ương thông qua ngày 25/10/2017 (Nghị quyêt 19-NQ/TW). Tuy nhiên, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học hiện chưa quán triệt đầy đủ, trọn vẹn các định hướng ghi trong Nghị quyết 19-NQ/TW, Do vậy, Dự thảo Luật này cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32681
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.