Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32691
Title: Các mô hình quản trị đại học trong các trường đại học tư thục nhìn từ cấp độ quản trị của nhà đầu tư
Authors: Lê, Anh Vân
Nguyễn, Thị Tâm
Keywords: Đại học tư thục
Quản trị đại học
Cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 109(170) .- Tr.22-27,33
Abstract: Thực tiễn Việt Nam hiện nay có rất nhiều trường đại học tư thục đã đầu tư và đang quản trị theo mô hình doanh nghiệp một cách rõ nét, từ đại hội đồng cổ đông cho đến hội đồng quản trị, từ cổ phần cho đến cổ tức. Luật Giáo dục đại học 2018 [4] đã thay đổi sử dụng thuật ngữ "hội nghị nhà đầu tư và "hội đồng trường" thay thế cho "đại hội đồng cổ đông" và "hội đồng quản trị" cũng như làm rõ nhiều quyền hạn và trách nhiệm của các thiết chế quản trị đại học này. Dù vậy, mô hình quản trị trường đại học tư thục theo Luật Giáo dục đại học về cơ bản không có thay đổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32691
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.166.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.