Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32726
Title: Đo lường hợp tác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi cung ứng: Nghiên cứu trường hợp điển hình tại TP. Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Hằng
Keywords: Chuỗi cung ứng
Quản trị chuỗi cung ứng
Hợp tác
Hợp tác trong chuỗi cung ứng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.19-23
Abstract: Nghiên cứu này kế thừa các thang đo sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đã được phát triển bởi Simatupang (2006); Cao và Zhang (2011) để đo lường trạng thái hợp tác của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam - nghiên cứu trường hợp điển hình tại TP. Đà Nẵng. Nghiên cứu đã chứng minh được sự phù hợp của thang đo sự hợp tác trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam và đã đo lường được mức độ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng của các DNNVV.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32726
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.