Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32740
Nhan đề: Động lực định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Nhìn từ Trung Quốc và Mỹ
Tác giả: Nguyễn, Xuân Trung
Nguyễn, Lê Thy Thương
Từ khoá: Cạnh tranh địa chiến lược
Đối thoại Quad
Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Mỹ
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 07 .- Tr.30-39
Tóm tắt: Bài viết này được xây dựng dựa trên luận điểm sau: Những tham vọng địa chiến lược của Trung Quốc là động lực quan trọng để cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được định hình, nhưng sự điều chỉnh chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump mới là yếu tố quyết định để kết nối các quốc gia cùng ý chí tham gia vào kế hoạch chiến lược hóa và thể chế hóa khu vực này. Để chứng minh điều này, bài báo làm rõ những tác động của Trung Quốc đến an ninh khu vực, phản ứng của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump và sự hồi sinh của tứ giác đối thoại Quad nhờ sự thúc đẩy của Mỹ. Bài viết đi đến kết luận rằng tương lai của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Trung Quốc đối với chiến lược của Mỹ và mức độ thành công của chiến lược kiềm chế Trung Quốc mà Mỹ và các nước liên quan đang thực hiện. Sự bùng phát của dịch bệnh Covid 19 sẽ là cơ hội đồng thời là thách thức to lớn với Mỹ để phát huy vai trò lãnh đạo, đưa khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương vượt ra ngoài phạm vi chiến lược của Mỹ chống lại Trung Quốc và trở thành một chiến lược phái triển phù hợp cho tất cả các nước thành viên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32740
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.225.8


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.