Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744
Title: Đề xuất thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vu tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Hùng Cường
Từ, Văn Bình
Huỳnh, Quang Linh
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thương mại - dịch vụ
Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.76-79
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu định tính và định lượng sơ bộ, bài viết đề xuất các thang đo ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNW) ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy, có 10 thang đo, với 55 biến quan sát ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.24.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.