Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744
Nhan đề: Đề xuất thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vu tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Trần, Hùng Cường
Từ, Văn Bình
Huỳnh, Quang Linh
Từ khoá: Phát triển nguồn nhân lực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thương mại - dịch vụ
Tỉnh Trà Vinh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.76-79
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu định tính và định lượng sơ bộ, bài viết đề xuất các thang đo ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNW) ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy, có 10 thang đo, với 55 biến quan sát ảnh hưởng tới phát triển nguồn nhân lực tại các DNNVV ngành thương mại - dịch vụ tỉnh Trà Vinh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32744
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.174.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.