Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32750
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng điện của hộ gia đình: Trường hợp tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Authors: Tô, Thế Nguyên
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Tiêu dùng năng lượng
Hộ gia đình
Hàm multinomial logit
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.92-95
Abstract: Nghiên cứu chỉ ra sự khác hiệt trong việc tiêu dùng điện của các hộ gia đình ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Kết quả cho thấy, đối với nhóm hộ thuần nông, họ chủ yếu dùng điện cho việc thắp sáng và các thiết bị sinh hoạt khác. Chi phí tiêu thụ điện bình quân mỗi tháng của nhóm hộ này là khoảng 250 nghìn đồng/tháng. Đối với nhóm hộ phi nông nghiệp, có trên 70% số hộ sử dụng điện để đun nấu và sinh hoạt. Chi phí tiêu thụ điện bình quân mỗi tháng của nhóm hộ này là khỏang 450 nghìn đồng/tháng. Mặt khác, những hộ có số nhân khẩu của hộ lớn hơn lựa chọn hình thức sử dụng gas và sử dụng năng lượng khác (củi, than...) trong đun nấu. Bên cạnh đó, những hộ có điều kiện kinh tế khá hơn sử dụng điện trong đun nấu nhiều hơn. Ngoài ra, những hộ phi nông nghiệp có xu hướng giảm sử dụng gas và các năng lượng khác (củii, than...), gia tăng sử dụng điện trong đun nấu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32750
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.