Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756
Title: Ảnh hưởng của quảng cáo qua Facebook đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để hoc IELTS của sinh viên trên địa bàn Hà Nội - Nghiên cứu tại The IELTS Workshop
Authors: Nguyễn, Hoài Long
Nguyễn, Ngọc Long
Nguyễn, Thanh Hương
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Mai Quỳnh
Keywords: Quảng cáo qua mạng xã hội
Facebook
IELTS
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.113-116
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội Face book đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để học IELTS của sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm The IELTS Workshop. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, Tính tương tác - tin cậy, Tính thông tin, Tính giải trí, Sự phiền toái đều tác động thuận chiều đến ý định lựa chọn trung tâm học IELTS. Trong đó, Tính tương tác - tin cậy có ảnh hưởng lớn nhất, còn Sự phiền toái có ảnh hưởng thấp nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.