Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756
Nhan đề: Ảnh hưởng của quảng cáo qua Facebook đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để hoc IELTS của sinh viên trên địa bàn Hà Nội - Nghiên cứu tại The IELTS Workshop
Tác giả: Nguyễn, Hoài Long
Nguyễn, Ngọc Long
Nguyễn, Thanh Hương
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Lê, Mai Quỳnh
Từ khoá: Quảng cáo qua mạng xã hội
Facebook
IELTS
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.113-116
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của quảng cáo qua mạng xã hội Face book đến ý định lựa chọn trung tâm tiếng Anh để học IELTS của sinh viên. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm The IELTS Workshop. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, Tính tương tác - tin cậy, Tính thông tin, Tính giải trí, Sự phiền toái đều tác động thuận chiều đến ý định lựa chọn trung tâm học IELTS. Trong đó, Tính tương tác - tin cậy có ảnh hưởng lớn nhất, còn Sự phiền toái có ảnh hưởng thấp nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32756
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.