Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32761
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành du lịch của Trường Đại học Đại Nam
Authors: Phạm, Thị Dung
Keywords: Kỹ năng mềm
Chất lượng dịch vụ
Sự hài lòng
Khoa Du lịch Trường Đại học Đại Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.133-136
Abstract: Thông qua khảo sát 298 sinh viên du lịch, nhóm tác giả thực hiện đánh giá tác động của các nhân tố đến chất lượng chương trình đào tạo kỹ năng mềm (KNM) cho sinh viên ngành du lịch tại Trường Đại học Đại Nam. Kết quả. nghiên cứu cho thấy, có 07 nhân tố tác động thuận chiều tới chất lượng (sự hài lòng) chương trình đào tạo KNM cho sinh viên ngành du lịch của Nhà trường, với thứ tự tác động là: Nội dung chương trình đào tạo; Cơ sở vật chất; Phương pháp đào tạo; Đội ngũ giảng viên; Thái độ học tập của sinh viên; Cơ chế chính sách của nhà trường; Môi trường học tập. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo KNM cho sinh viên ngành du lịch của Nhà trường trong nliững năm tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32761
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.