Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32772
Title: Mạng ngữ nghĩa trong việc giảng dạy triết học Mác - Lênin
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Thị Như
Keywords: Mạng ngữ nghĩa
Triết học
Mác-Lênin.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.25-32
Abstract: Thực trạng dạy và học triết học ở các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều điểm hạn chế, chưa tạo được hứng thú cho sinh viên, cũng như chưa đạt được mục đích của việc học tập. Một trong những giải pháp được kỳ vọng để giải quyết hiệu quả vấn đề trên là xây dựng hệ thống mạng ngữ nghĩa diễn giải các khái niệm của triết học. Hệ thống mạng ngữ nghĩa này hướng đến hai mục tiêu: thứ nhất, nhằm làm cho những kiến thức trừu tượng của triết học trở nên cụ thể, trực quan và dễ nắm bắt hơn; thứ hai, nhằm làm cho các khái niệm của triết học được lý giải sâu sắc, trung thực hơn .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32772
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.