Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32850
Title: Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam
Authors: Trần, Phương Thảo
Keywords: Đương sự
Pháp luật
Quyền bình đẳng
Tố tụng dân sự
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 08 .- Tr.66-73
Abstract: Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự là một nội dung quan trọng trong pháp luật tố tụng dân sự, nhằm làm cho quyền bình đẳng của đương sự chắc chắn được thực hiện trong thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu một số vấn đề lí luận về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa; cơ sở lí luận và những nội dung cơ bản của pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong tố tụng dân sự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32850
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.