Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32862
Title: Khảo sát sự đa dạng thành phần loài động vật đất ở Cù lao Dung, Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Cao, Văn Vững
Keywords: Sư phạm Sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát sự đa dạng thành phần loài động vật đất ở Cù Lao Dung, Sóc Trăng” được thực hiện từ tháng 08/2019 đến tháng 01/2020, mẫu được thu ở Cù Lao Dung – Sóc Trăng và phân tích tại Phòng thí nghiệm Động vật, Bộ môn Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu này đã phân tích 1793 cá thể (bao gồm 1209 cá thể thuộc nhóm giun đất, 432 cá thể thuộc nhóm ốc cạn, 102 cá thể thuộc nhóm cuốn chiếu và 50 cá thể thuộc nhóm rết) tại 48 điểm thu mẫu định lượng ở khu vực Cù Lao Dung – Sóc Trăng. Kết quả đã ghi nhận được 20 loài động vật đất. Trong đó, nhóm giun đất chiếm ưu thế với 7 loài, thuộc 4 họ và 7 giống; kế đến là nhóm rết với 5 loài, thuộc 4 họ và 4 giống; còn lại là nhóm ốc cạn (4 loài, thuộc 4 họ, 4 giống) và nhóm cuốn chiếu (4 loài, thuộc 4 họ và 4 giống). Các loài động vật đất được tìm thấy ở các sinh cảnh vườn cây lâu năm, vườn cây ngắn ngày và bìa rừng. Đối với nhóm giun đất: Pont. corethrurus và Dic. bolaui là hai loài chiếm ưu thế trong tất cả các sinh cảnh, Eukerria saltensis là loài lần đầu tiên ghi nhận được tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ở nhóm ốc cạn, Subulina octona là loài chiếm ưu thế tuyệt đối trên cả cù lao với số lượng cá thể lớn. Nhóm cuốn chiếu có hai loài có vùng phân bố rộng trong khu vực và được tìm thấy ở tất cả các sinh cảnh là Trigoniulus corallinus và Asiomorpha coarctata. Cryptops spinipes và Mecistocephalus sp.1 là hai loài chiếm ưu thế tuyệt đối ở nhóm rết và xuất hiện ở tất cả các sinh cảnh trong khu vực.
Description: 80 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32862
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.