Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32895
Title: Kinh nghiệm thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn ở một số quốc gia và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Keywords: Kinh tế tuần hoàn
Gợi ý cho Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 22 .- Tr.65-67
Abstract: Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế, trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của vật chất và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Trong những năm gần đây, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thông sang kinh tế tuần hoàn đã trở thành xu hướng trên thế giới. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn tại Đức và Hoa Kỳ, trên cơ sở đó rút ra một số gợi ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32895
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.