Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32913
Title: Dân tộc Việt Nam buộc phải chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Authors: Nguyễn, Trọng Phúc
Keywords: Chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối chống Mỹ
Cứu nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.15-20
Abstract: Sau Hiệp định Geneve (21-7-1954), đất nước tạm thời chia làm 2 miền với hạn định là 2 năm phải hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã phá hoại Hiệp định, âm mưu thực hiện chế độ thực dân mới ở miền Nam Việt Nam và chia cắt lâu dài nước Việt Nam, đi ngược lại khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Kẻ thù thẳng tay đàn áp phong trào yêu nước ở miền Nam với chính sách "tố cộng", "diệt cộng", hòng tiêu diệt phong trào đấu tranh cách mạng. Không còn con đường nào khác, dân tộc Việt Nam buộc phải chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giành thắng lợi trọn vẹn, ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32913
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.