Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32916
Title: Nghệ thuật tạo thời cơ và chớp thời cơ trong giai đoạn cuối chiến tranh cách mạng (1973-1975)
Authors: Trịnh, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Nghệ thuật tạo thời cơ
Chớp thời cơ
Chiến tranh cách mạng cách mạng
Kháng chiến chống Mỹ
Cứu nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.21-28
Abstract: Thời cơ cách mạng là sự kết hợp của hàng loạt nhân tố chủ quan và khách quan. Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết (1 -1973) đã tạo ra thời cơ chiến lược lớn để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục tiến lên "đánh cho ngụy nhào", giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Việc lựa chọn thời cơ để kết thúc chiến tranh là trọng trách của cấp chiến lược, bộ tham mưu đầu não kháng chiến. Trước tình hình quốc tế rất phức tạp, Đảng kịp thời xác định đúng con đường tiến lên của cách mạng miền Nam, đẩy mạnh phát triển lực lượng, nhạy bén phát hiện thời cơ, chỉ đạo chớp thời cơ hạ quyết tâm chiến lược kịp thời, chính xác, dẫn tới thắng lợi trọn vẹn. Đây là thắng lợi của nghệ thuật tạo thời cơ, nắm và chớp thời cơ trong chiến tranh cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32916
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.