Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32921
Title: Hồ Chí Minh vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Authors: Bùi, Đình Phong
Keywords: V.I.Lênin
Hồ Chí Minh vận dụng
Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Lênin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.35-39
Abstract: Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn có nhiều nguyên nhân, một trong những nhân tố quan trọng "chính là do cô gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam". Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020), bài viết trình bày, phân tích một số nội dung Hồ Chí Minh vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trên các nội dung cơ bản. Đó là, Hồ Chí Minh xác định rõ: Việt Nam là một thuộc địa, trước hết phải giành được độc lập dân tộc; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đặc biệt là sự vận dụng, phát triển, sáng tạo của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, về lực lượng cách mạng, về nhận thức lý luận thời kỳ quá độ và bổ sung, phát triển đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32921
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.