Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32923
Title: V.I.Lênin bổ sung, phát triển lý luận của C.Mác về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội giá trị và những vấn đề cần tiếp tục làm sáng tỏ
Authors: Bùi, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Kim Tôn
Keywords: Chủ nghĩa Mác-Lênin
Bổ sung
Phát triển lý luận
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.40-45
Abstract: Sau khi C.Mác và Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin không chỉ tiếp tục bảo vệ, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác của những kẻ cơ hội, mà còn bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác. Trong đó, những phát triển lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Lênin đến nay vẫn nguyên giá trị. Thực tiễn thời đại có những biến động sâu sắc đòi hỏi học thuyết Mác-Lênin nói chung, lý luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng, cần được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển cho phù hợp với bối cảnh mới. Đây cũng chính là phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Dựa trên cơ sở lý luận của Lênin và thực tiễn các nước đã và đang tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, bài viết bước đầu nêu một số tiêu chí để nghiên cứu, xác định thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32923
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.