Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32924
Title: Hoạt động tôn vinh Hồ Chí Minh ở nước ngoài người sống mãi với bè bạn năm Châu
Authors: Chu, Đức Tính
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Hoạt động tôn vinh Hồ Chí Minh ở nước ngoài
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.46-51
Abstract: Hồ Chí Minh là người đặt nền móng và suốt đời vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bè bạn năm Châu. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống, hoạt động và tới thăm 56 nước, thuộc Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, năm 2009, Đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, ở nước ngoài" được triển khai. 10 năm thực hiện Đề án, hoạt động tôn vinh Hồ Chí Minh ở nước ngoài diễn ra rất đa dạng, đã thu được kết quả quan trọng và nổi bật. Hồ Chí Minh sống mãi với bè bạn năm châu!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32924
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.