Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32925
Title: Bác bỏ ý kiến đồng nhất đa nguyên chính trị với dân chủ, một đảng cầm quyền với độc đoán, chuyên quyền; đồng nhất phát triển kinh tế nhiều thành phần với tất yếu thực hiện đa nguyên chính trị
Authors: Trần, Văn Phòng
Keywords: Dân chủ
Độc đoán
Kinh tế nhiều thành phần
Đa nguyên chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 04 (353) .- Tr.52-57
Abstract: Vấn đề dân chủ và đa nguyên chính trị gắn với thể chế chính trị của một quốc gia cụ thể từ lâu đã được nhiều nhà chính trị và học giả trong và ngoài nước quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai và khi nào cũng hiểu đúng bản chất khoa học của những vấn đề này, thậm chí có một số người còn cố tình hiểu sai nhằm bóp méo sự thật. Bài viết đưa ra những luận cứ khoa học bác bỏ những ý kiến sai lầm, đồng nhất đa nguyên chính trị với dân chủ, đồng nhất một đảng cầm quyền với độc đoán, chuyên quyền; đồng nhất phát triển kinh tế nhiều thành phần với tất yếu thực hiện đa nguyên chính trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32925
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.