Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32973
Title: Hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Thu Huyền
Keywords: Hành vi gây hấn
Gây hấn phản ứng
Gây hấn công cụ
Học sinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.30-43
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh ở cả 4 tỉnh/thành đều có biểu hiện hành vi gây hấn phản ứng thường xuyên hơn gây hấn công cụ. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hành vi gây hấn của học sinh ở các tỉnh/thành khác nhau cũng như học sinh có lực học, giới tính và nghề nghiệp của cha mẹ khác nhau. Dữ liệu thu được đã góp phần làm phong phú hơn bức tranh thực trạng các dạng hành vi gây hấn của học sinh THCS ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng làm gia tăng hành vi gây hấn ở học sinh. Những đóng góp, hạn chế và định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo cũng được bàn luận trong nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32973
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.