Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32973
Nhan đề: Hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng của học sinh trung học cơ sở ở Việt Nam
Tác giả: Bùi, Thị Thu Huyền
Từ khoá: Hành vi gây hấn
Gây hấn phản ứng
Gây hấn công cụ
Học sinh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.30-43
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh ở cả 4 tỉnh/thành đều có biểu hiện hành vi gây hấn phản ứng thường xuyên hơn gây hấn công cụ. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về hành vi gây hấn của học sinh ở các tỉnh/thành khác nhau cũng như học sinh có lực học, giới tính và nghề nghiệp của cha mẹ khác nhau. Dữ liệu thu được đã góp phần làm phong phú hơn bức tranh thực trạng các dạng hành vi gây hấn của học sinh THCS ở Việt Nam, đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng làm gia tăng hành vi gây hấn ở học sinh. Những đóng góp, hạn chế và định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo cũng được bàn luận trong nghiên cứu này.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32973
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.