Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32980
Title: Khó khăn tâm lý của học sinh trung học cơ sở: nghiên cứu trường hợp tại thành phố Móng Cái và thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Trương, Quang Lâm
Đinh, Quốc Vương
Lương, Bích Thủy
Keywords: Khó khăn tâm lý
Sức khỏe tâm thần
Điểm mạnh và khó khăn
Học sinh trung học cơ sở
Thanh thiếu niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.44-57
Abstract: Nghiên cứu này phân tích khó khăn tâm lý của 1.762 học sinh trung học cơ sở ở hai thành phố Móng Cái và Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh (độ tuổi trung bình là 13,02 tuổi; SD = 1,22). Phương pháp chính được sử dụng là nghiên cứu tài liệu và điều tra bằng bảng hỏi điểm mạnh và những khó khăn (SDQ) phiên bản dành cho thanh thiếu niên. Kết quả cho thấy, tỷ lệ học sinh có khó khăn là 13,5%, học sinh khó khăn ở mức ranh giới là 17,8%. Học sinh có khó khăn nhiều nhất ở khía cạnh cảm xúc (13,1%) và khó khăn ít nhất ở khía cạnh tăng động giảm chú ý (6,9%). Kết quả cũng chỉ ra sự khác biệt về khó khăn tâm lý của học sinh theo địa bàn, giới tỉnh, học lực và năm học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32980
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.