Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32984
Title: Triển khai Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Giang Quân
Keywords: Chương trình nghị sự 2030
Phát triển bền vững
Thực trạng
Việt Nam
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 28 .- Tr.3-7
Abstract: Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được 193 quốc gia trong đó có Việt Nam thông qua năm 2015, nhằm hoàn thành tất cả các công việc còn dang dở của Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDG) và không để ai bị bỏ lại phía sau, tiếp tục thực hiện phát triển bền vững với quan điểm tích hợp và cân bằng tất cả các khía cạnh chính. Bài viết sẽ nêu bật những kết quả chính của việc rà soát thực hiện Chương trình nghị sự 2030 ở Việt Nam đã được trình bày tại Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững của Liên hợp quốc năm 2018 (HLPF 2018).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32984
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.