Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32985
Title: Tự đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học cơ sở - so sánh giữa các nhóm theo một số biến độc lập
Authors: Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Tự đánh giá
Năng lực học tập
Học sinh THCS
Giới tính
Học lực
Khối lớp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.58-68
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp bảng hỏi trên 240 học sinh trung học cơ sở (THCS) tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Kất quả cho thấy, nhìn chung học sinh THCS tham gia nghiên cứu tự đánh giá năng lực học tập của bản thân ở mức độ trung bình (M = 3,45/5); có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tự đánh giá năng lực học tập giữa các nhóm học sinh khác nhau về giới tính, học lực; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tự đánh giá năng lực học tập của học sinh giữa các khối lớp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32985
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.